Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI i PLIKÓW COOKIES

1. Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do użytkowników
korzystających z witryny internetowej dostępnej w domenie www.wellb.pl (zwanymi dalej „Sklepem
internetowym”)’ i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych oraz zabezpieczenie danych
osobowych. Polityka ma charakter informacyjny i stanowi integralną część regulaminu Sklepu
internetowego. Wszelkie pojęcia użyte w Polityce pisane wielką literą mają takie samo znaczenie jak
przypisane im w regulaminie Sklepu internetowego, chyba że co innego wynika z niniejszej Polityki.
2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od użytkowników i Klientów korzystających ze
Sklepu internetowego jest Sprzedający, tj. Aleksandra Łabno prowadząca jednoosobową działalność
gospodarczą pod firmą Aleksandra Łabno z siedzibą w Tarnowie przy ul. Kiepury 1, 33-100 Tarnów, NIP
676-234-88-22, REGON 381627347 , wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej RP (zwany dalej także jako „Administrator danych osobowych”).  
3. Klient składając Zamówienie poprzez Sklep internetowy bez rejestracji Konta, i/lub rejestrując Konto,
i/lub kontaktując się ze Sprzedającym (mailowo lub telefonicznie, za pomocą chata czy tez formularza
kontaktowego dostępnego w zakładce Kontrakt z nami w  Sklepie internetowym) - przekazuje
Sprzedającemu swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres email, nr telefonu, ewentualnie nazwa
firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, adres IP komputera, z którego korzysta Użytkownik podczas
korzystania ze Sklepu internetowego). 
4. Cele i czynności przetwarzania danych osobowych:
4.1. złożenie Zamówienia bez rejestracji Konta – podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu
wykonania Umowy dot. sprzedaży produktów i dostawy Zamówienia. Dane przekazane podczas składania
Zamówienia wykorzystywane są w celu realizacji zawartej z Klientem Umowy, zaś podstawą prawną ich
przetwarzania jest z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). Dane będą
przetwarzane będą przez Administratora danych osobowych przez okres niezbędny do wykonania Umowy,
jednak Administrator danych osobowych nadal będzie przechowywał dane Klienta w celu obrony przed
ewentualnymi roszczeniami związanymi z ewentualnym odstąpieniem od Umowy, rozpatrzenia reklamacji,
dla celów rozliczeń podatkowych, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych osobowych, o
którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO. Klient może w każdej chwili sprostować swoje

dane. Klientowi przysługuje także również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20
Rozporządzenia RODO;
4.2. rejestracja Konta – użytkownik w celu nie podawania przy kolejnych zakupach danych osobowych
może dokonać rejestracji Konta. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rejestracji Konta.
Dane przekazane podczas rejestracji wykorzystywane są w celu prowadzenia Konta i wykonania
zawieranych przez Klienta Umów, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda udzielona przez
użytkownika podczas rejestracji Konta (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO).  Dane będą
przetwarzane będą przez Administratora danych osobowych przez czas prowadzenia Konta, chyba że
wcześniej użytkownik Sklepu internetowego zrezygnuje z jego posiadania. Rezygnacja z Konta nie
prowadzi jednak do usunięcia danych z bazy. Administrator danych osobowych nadal będzie
przechowywał dane użytkownika w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z
prowadzeniem Konta, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez użytkownika zgody na
rejestrację, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych osobowych, o którym mowa w art. 6 ust.
1. lit. f) Rozporządzenia RODO. Użytkownik może w każdej chwili sprostować swoje dane.
Użytkownikowi przysługuje także również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20
Rozporządzenia RODO;
4.3. kontakt użytkownika Sklepu internetowego z Administratorem danych osobowych - kontaktując się za
pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, czy też korzystając z usługi chata lub formularza
kontaktowego dostępnego w Sklepie internetowym w zakładce Kontakt z nami, użytkownik przekazuje
Administratorowi danych osobowych swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości, swoje imię i
nazwisko, nr telefonu kontaktowego oraz adres. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by
Administrator danych osobowych mógł nawiązać kontakt z użytkownikiem Sklepu internetowego. Dane
użytkownika są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Administratorem danych osobowych, na
podstawie czynności żądanych i zainicjowanych przez użytkownika, a podstawą przetwarzania jest art. 6
ust. 1 lit. b) Rozporządzenia  RODO. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest
usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w
przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i
Administrator danych osobowych nie jest jednak w stanie jednoznacznie określić, kiedy korespondencja
zostanie usunięta. Użytkownik Sklepu internetowego ma prawo do domagania się przedstawienia historii
korespondencji, jaką prowadził z Administratorem danych osobowych (jeżeli podlegała archiwizacji), jak
również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes
Administratora danych osobowych, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony użytkownika
Sklepu internetowego;

4.4. newsletter – użytkownik Sklepu internetowego, który chce zapisać się do newslettera, aby otrzymywać
drogą mailową informacje handlowe od Administratora danych osobowych musi podać swój adres e-mail
za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera lub podczas składania Zamówienia odhaczyć
odpowiedni check-box ze zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do
newslettera. Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania
użytkownikowi newslettera, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda udzielona przez
użytkownika podczas zapisywania się do newslettera (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO.
Dane będą przetwarzane będą przez Administratora danych osobowych przez czas funkcjonowania
newslettera, chyba że wcześniej użytkownik Sklepu internetowego zrezygnuje z jego otrzymywania.
Rezygnacja z otrzymywania newslettera nie prowadzi jednak do usunięcia danych z bazy. Administrator
danych osobowych nadal będzie przechowywał dane użytkownika w systemie mailingowym w celu obrony
przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby
wykazania udzielenia przez użytkownika zgody na otrzymywanie newslettera, co stanowi uzasadniony
interes Administratora danych osobowych, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO.
Użytkownik może w każdej chwili sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej.
Użytkownikowi przysługuje także również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20
Rozporządzenia RODO;
5. Administrator danych osobowych może także wykorzystywać dane osobowe użytkownika Sklepu
internetowego w celu realizacji przez innych ciążących na Administratorze danych osobowych, np. w celu
dochodzenia roszczeń wynikających z Umów sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2
lit. h) Rozporządzenia RODO - przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa. 
6. Administrator danych osobowych informuje, że użytkownik Sklepu internetowego ma, w każdym czasie,
prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania,
wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być
przez użytkownika Sklepu internetowego cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Administrator danych osobowych może odmówić usunięcia danych osobowych użytkownika, jeżeli istnieją
przesłanki wynikające z przepisów prawa. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot.
przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady związane z
realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 Rozporządzenia RODO.
Dane użytkowników i Klientów Sklepu internetowego nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7. Administrator danych osobowych niniejszym informuje także, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje,
ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników i Klientów Sklepu internetowego
osobom trzecim innym niż wskazane w niniejszej Polityce, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie
użytkownika lub Klienta, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku
z toczącymi się postępowaniami (np. organów ścigania, Inspekcji Handlowej).
8. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe przekazywane przez użytkownika lub
Klienta Sklepu internetowego w sposób zgodny z zakresem udzielonego zezwolenia oraz wymogami
prawa, w tym przepisów Rozporządzenia RODO, w szczególności zabezpiecza dane osobowe
użytkowników i Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem,
gwarantując także poufność wszelkich przekazanych mu  danych osobowych. 
9. Dane osobowe udostępnione Administratorowi nie będą udostępniane podmiotom trzecim, innym niż
wskazane w regulaminie dostępnym w Sklepie internetowym (np. firmom dostarczającym Produkty,
bankom, firmom obsługującym systemy płatności elektronicznych,  firmie księgowej, firmie zapewniającej
obsługę techniczną serwera na którym znajduje się Sklep internetowy), w innym celu niż wskazane w
regulaminie Sklepu internetowego. Wszystkie podmioty, którym Administrator danych osobowych
powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i
bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
10. Witryna Sklepu internetowego  korzysta z wtyczki Google Analytics - to tzw. kod śledzenia, który
wskazuje wiek, płeć, lokalizację osób wchodzących na stronę i ruch w Sklepie internetowym. Pozyskane w
ten sposób dane wykorzystywane są jedynie w celach statystycznych. Dane osobowe pozyskane w ten
sposób przechowywane są maksymalnie przez okres 36 miesięcy. W każdej chwili użytkownik Sklepu
internetowego może zablokować kod JavaScript Google Analytics wchodząc na
link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i postępując zgodnie z zawartymi tam wskazówkami i
instrukcjami. 
11. Sklep internetowy wykorzystuje pliki „cookies”(ciasteczka), które służą do celów identyfikacji
przeglądarki podczas korzystania ze Sklepu internetowego, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc na stronę Sklepu internetowego na
komputerze użytkownika mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku
„cookie”. Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na ten temat, znajdują się bezpośrednio na stronie
producenta http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/
12. Pliki „cookies“ są to niewielkie pliki składające się z ciągu liter i znaków, zapisywane na komputerze
przez serwer internetowy podczas odwiedzania danej strony produktu prezentowanego w Sklepie

internetowym. Pliki typu „cookies“ są stosowane przez Sklep internetowy wyłącznie w celu lepszego
dostosowania witryny  do indywidualnych preferencji użytkownika. Ponadto, pliki „cookies“ stosowane w
Sklepie internetowym mogą służyć następującym celom:
a) zapewnienia prawidłowego działania i poprawy funkcjonalności Sklepu internetowego - pliki „cookies“
umożliwiają dostęp do niektórych części witryny, np. zabezpieczonych systemem logowania, powodują
zapamiętywanie informacji, które zostały podane przez Klienta np. loginu do Konta;
b) poprawa wydajności i optymalizacji działania Sklepu internetowego - pliki „cookies“ umożliwiają
odczytywanie informacji na temat tego, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po stronie internetowej, a
tym samym pomagają usprawniać jej działanie;
c) targetowanie treści informacyjnych i promocyjnych - pliki „cookies“ mają na celu automatyczne
dostosowanie zawartości Sklepu internetowego do potrzeb użytkownika;
d) w celu zapobiegania wysyłaniu spamu.
13. Informacje zbierane i generowane przez pliki „cookies“ w Sklepie internetowym nie pozwalają na
personalizację i identyfikację użytkownika, a w wyniku ich wykorzystywania nie są przechowywane żadne
dane osobowe użytkownika Sklepu internetowego.
14. Pliki „cookies“ używane w Sklepie internetowym są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na
komputer użytkownika. Korzystając ze Sklepu internetowego użytkownik wyraża zgodę na używanie
plików „cookies” zgodnie z niniejszą Polityką. Użytkownik może w każdej chwili zmienić sposób
korzystania z plików „cookies“ przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze
Sklepu internetowego. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu
„cookies“ z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki „cookies“ lub ustawić
ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi
lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików „cookies”
może różnić się w zależności od używanej przeglądarki. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może
wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie internetowym.
15. Sklep internetowy zawiera linki do innych stron internetowych nieadministrowanych przez
Administratora danych osobowych (np. Facebook, Google), zatem nie może on ponosić odpowiedzialności,
ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych
stron. Administrator danych osobowych informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy tylko Sklepu
internetowego oraz  że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby użytkownik zapoznał się z właściwą

danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście
na takie strony i odwiedzenie ich, użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność. 
16. Administrator danych osobowych jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z
ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad składania Zamówień w Sklepie
internetowym). W przypadku wprowadzenia zmian, użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-
dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian - odpowiednia informacja o zmianach w
Polityce zostanie umieszczona  w Sklepie internetowym, a Klienci posiadający zarejestrowane Konto, lub
subskrybujący newslettera – zostaną powiadomieni o zmianach w Polityce także drogą mailową. 
17. W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, użytkownik Sklepu internetowego ma prawo do
wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych osobowych. 
18. Użytkownik proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Administratora danych osobowych o
wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze
Sklepu internetowego. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących
niniejszej Polityki, żądaniem udostępnienia informacji o użytkowniku, Kliencie, informacji jakie na dane
na temat użytkownika, Klienta Sklepu internetowego posiada Administrator danych osobowych oraz w
jakich  celach je przetwarza -  użytkownik lub Klient proszony jest o kontakt z Administratorem danych
osobowych mailowo: info@wellb.pl lub telefonicznie: +48 605252265
Tarnów, dnia 10 listopada 2019 roku

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl