Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WELLB.PL
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Aleksandrę
Łabno (właściciela marki “WELLB”), za pośrednictwem sklepu internetowego www.wellb.pl (zwanego
dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Aleksandrę Łabno usług
nieodpłatnych drogą elektroniczną.
§ 1 DEFINICJE POJĘĆ POJAWIAJĄCYCH SIĘ W REGULAMINIE. TO TUTAJ ZAJRZYJ GDYBYŚ MIAŁ/A JAKIEŚ
WĄTPLIWOŚCI
1.Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy.
2.Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za
pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
3.Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy
Towarów:
a) firmę kurierską – DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
b) brokera usług kurierskich, firmę R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pośrednicząca w zakupie
i obsłudze usług kurierskich;
c) InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemu
skrytek pocztowych (Paczkomat);
d) Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie.
4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas
Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta
w Sklepie Internetowym.
5. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być
świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
6. Konto klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez
Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia
Konta Klienta.
7. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków
literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie
Internetowym.
8. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
9. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla
korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
10. Sprzedawca - oznacza Aleksandrę Łabno prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Aleksandra
Łabno z siedzibą w Tarnowie (33-100), ul. Kiepury 1, NIP: 676-234-8822, REGON 381627347, prowadzącą
produkcję oraz sprzedaż poduszek pod marką WELLB, której jest właścicielem, za pośrednictwem sklepu
internetowego działającego na domenie www.wellb.pl
11. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep
Internetowy, działające w domenie www.wellb.pl

12. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej
Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
13. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych
w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE I KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności
intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do
wzorców, zdjęć, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem
logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do
których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich
może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy
wyrażoną na piśmie.
2. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony
Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego
Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na
urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie
powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu
zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce
internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może
jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu
oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie
przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez
Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez
Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób
trzecich.
5. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą
elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby
nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują
wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące
tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o
udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
§ 3 REJESTRACJA W NASZYM SKLEPIE INTERNETOWYM
1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient może dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na
Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do
Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas
Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem,
akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza
rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych
Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie
warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi
Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy
stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy
za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź w formie papierowej na adres Sprzedawcy.
7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą
elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie
Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi
prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian
podanych podczas Rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.
§ 4 JAK I KIEDY ZREALIZUJEMY TWOJE ZAMÓWIENIE?
1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu
Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu
przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie
wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór
polecenia "DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po
skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności,
składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie
Internetowej Sklepu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy,
Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych
kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży
Towarów będących przedmiotem zamówienia.
5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej
potwierdzenie jego złożenia.
6. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres
poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia
do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 4 powyżej
i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na
Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas
składania zamówienia adres.
8. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

§ 5 JAK MOŻESZ ZAPŁACIĆ ZA SWOJĄ WYJĄTKOWĄ PODUSZKĘ?
1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie
zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie
zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy
wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia
rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz
po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
b) karty płatnicze - Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
e) ePrzelewy - Płacę z inteligo, mTransfer, MultiTransfer, Przelew24, Przelew z BPH, Płacę z iPKO,
Pekao24Przelew, Płacę z Citi Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę
z Alior Bankiem, Millennium - Płatności Internetowe i wiele innych.
f) ePłatności - Deutsche Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., Invest Bank S.A., Crédit Agricole , Raiffaisen
Bank Polska S.A. i wiele innych.
Podmiotami świadczącymi obsługę płatności online są:
Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, wpisana do rejestru
przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS
pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Kapitał zakładowy 2 000 000 PLN (wpłacony
w całości).
PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru
przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000274399, NIP 7792308495, REGON
300523444, o kapitale zakładowym wynoszącym 4 944 000 PLN (wpłacony w całości)
3. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie
w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy
sprzedaży.
4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §4 ust. 3,
Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na
Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację,
że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku
bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na
Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
5. W przypadku zwrotu towaru na podstawie skutecznej reklamacji, bądź odstąpienia od umowy
sprzedaży przed upływem 14 dni od momentu objęcia towaru w posiadanie przez Klienta, środki
wpłacone za zakup towaru oraz koszty dostawy zostaną zwrócone na rachunek klienta.
6. W sytuacjach opisanych w par. 4 ust. 5 środki zostaną zwrócone na rachunek bankowy Klienta,
z którego wpłynęły na rachunek Sprzedawcy. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.


§ 6 KIEDY TWOJE ZAMÓWIENIE DOTRZE DO CIEBIE?

1. Sprzedawca realizuje wysyłkę towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów
członkowskich Unii Europejskiej (z wyłączeniem Cypru, Grecji i Malty) według ustalonego cennika,
wyświetlanego w momencie składania zamówienia.
2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych
do wysyłki i realizacji zamówienia - co do zasady 3 dni robocze.
4.W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach
roboczych zgodnie z §1 ust. 1.
6. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany
w formularzu zamówienia. W przypadku wyboru InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako
Dostawcy, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania
zamówienia.
7. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja
potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
8. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego
rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient
ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
9. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu
zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu
telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego
odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się
z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 7 ODPOWIADAMY PRAWNIE ZA TO ABY TWOJA PODUSZKA BYŁA WOLNA OD WAD - RĘKOJMIA
1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest
odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:
a) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez
nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę
albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad.
Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na
wolny od wad.
b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany
wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych
niedogodności dla Klienta.
Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności

z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub
w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży
wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres
Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem
dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od
wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu
określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży z powodu
wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do
odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą
bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

§ 8 TWORZYMY NASZE PROUDKTY Z NAJWYŻSZĄ DBAŁOSCIĄ O JAKOŚĆ WYKONANIA, ALE GDYBY
JEDNAK COŚ POSZŁO NIE TAK, TAK WYGLĄDA PROCES REKLAMACJI
1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować
w formie pisemnej na adres Sprzedawcy -przesyłając ją na adres poczty elektronicznej: info@wellb.pl bądź
na adres pocztowy: Aleksandra Łabno, ul. Kiepury 1, 33-100 Tarnów, z dopiskiem REKLAMACJA
2. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do
reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
3. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych
świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie
elektronicznej i przesłana na adres info@wellb.pl W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis
zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje
reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§ 9 PRZYSŁUGUJE CI PRAWO ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ALE I TAK NIE BĘDZIESZ CHCIAŁ ODDAĆ SWOJEJ
PODUSZKI
1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej
bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru
w posiadanie przez Klienta.
Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu.
Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie
Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie
oświadczenia przed jego upływem.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą, a Strony Umowy
sprzedaży zobowiązane są do zwrotu świadczeń na rzecz drugiej Strony
4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego
ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego
płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności
otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu
odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni
od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na
adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
7. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
8. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą,
Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego
w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
Towaru.
10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi
kosztami.
11. Pełny opis zasad regulujących politykę zwrotów i wymian towarów zakupionych na
stronie www.wellb.pl reguluje Załącznik 1 do Regulaminu sklepu internetowego WELLB.PL - Zasady
Wymiany i Obsługi Zwrotów. Dokument jest dostępny na naszej stronie w zakładce “Zwroty i Wymiany”.
§ 10 DZIELIMY SIĘ Z TOBĄ NASZĄ WIEDZĄ, CZYLI NEWSLETTER

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługę nieodpłatną Newsletter.
2. Usługa Newsletter świadczona jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania
dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany
Regulaminu.
4. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej,
wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie
Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje
niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym
potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną
usługi Newsletter.
5. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości
w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy.
Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
6. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy,
wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji
z usługi nieodpłatnej Newsletter.
7. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji

za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach
usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

§ 11 CENIMY SOBIE TWOJĄ PRYWATNOŚĆ DLATEGO STOSUJEMY OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach
składanych zamówień oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub
w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez
Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są
przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że
niepodanie określonych danych w procesie składania zamówienia uniemożliwia jego złożenie i realizację.
4. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich
poprawiania.
5. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. Sprzedawca
może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec
Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne
do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia
ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
7. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
8. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Płatności Shoper, jego dane osobowe są
przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie.
W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Paylane, jego dane osobowe są przekazywane
w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Paylane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
9. Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych,
jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania
błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem:
info@wellb.pl.
10. Pełny opis sposobów, celów, podstaw prawnych oraz reguł zarządzania Państwa danymi osobowymi
przez Sprzedającego zawarty jest w Polityce Prywatności (Załącznik 2 do Regulaminu), dostępnej na naszej
stronie w zakładce “Polityka Prywatności”.
§ 12 ROZWIĄZANIE UMOWY O PROWADZENIE TWOJEGO KONTA NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ
(NIE DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY)

1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną
(Newsletter, usługa prowadzenia Konta Klienta) w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem
zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień
poniżej.

2. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta
stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas korzystania
z usługi.
§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz
w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi
odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście
poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub
pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do
rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na
gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
4. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz
istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów
Okręgowych.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte
przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na
podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana
Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.
Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie
Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu
zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest
zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §11.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 października 2019 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl